دستگاه های تست لنت ترمز    

دستگاههای تست لنت ترمز مطابق با استانداردهای  ا ندازه گیری تاثیر حرارت بر شکل و ابعاد لنت ترمز  ISO6313 اندازه گیری تاثیر نیرو بر روی شکل لنت ترمز-ISO6310- ندازه گیری ضریب اصطکاک  J661 اندازه گیری نیروی چسبندگی(ISO 2794)