دستگاه کشش هیدرولیک

دستگاه در رنج 10 تن تا 100 تن باکنترل کامل کامپیوتری و به صورت عمودی و یا افقی طراحی گردیده است

دقت اندازه گیری نیرو 0.0001 نیروی ماکزیمم میباشد

دقت اندازه گیری جابه جائی 0.01 میلیمتر میباشد

سرعت جابه جائی قابل کنترل از طریق کامپیوتر و به وسیله شیر سروو با دقت 1mm/min میباشد